Уреждане на спорове (по съдебен път и чрез арбитраж)

Адвокатско дружество „Пенев” е водеща корпоративна кантора със силен акцент на практиката в процесуалното представителство и уреждане на спорове. Нашата основна цел е сложното съдебното производство да бъде избегнато като се водят преговори за постигане на спогодба между страните. Независимо от горното, притежаваме богат опит във воденето на сложни дела и арбитражни процедури, които включват множество искове и страни. Представляваме водещи международни компании в значими дела относно нарушени права, търговски спорове и несъстоятелност. Признати сме за способността си да предоставим цялостни и експертни услуги на всички нива на съдебната система, което включва и водене на дела пред върховните съдилища. За нас репутацията на клиентите ни винаги е от първостепенно значение и затова изготвяме индивидуализирана стратегия, за да постигнем оптимално ниво на защита на интересите им и запазим поверителността.

Нашите клиенти в тази област са Pantel (Invitel International Bulgaria ), Sweet Analyses Services Inc., IRC, Lewis Charles Sofia Property Fund Bulgaria EOOD, The Walt Disney Company, AT&T, Black Sea Propertiesи други.

Търговски дела

Адвокатско дружество „Пенев” извършва процесуално представителство на корпоративни клиенти като защитава техните права в досъдебни, съдебни и арбитражни производства касаещи сложни бизнес спорове.

- Защитихме правата на Invitel International Bulgaria на стойност, надвишаваща 1 милион евро в производство по несъстоятелност, инициирано срещу негов контрагент.Работата включваше изготвяне на документация, процесуално представителство и оказване на правна помощ.

- Представлявахме АТ & Т в извънсъдебно производство във връзка със спор относно наем, който включва тристранни договорни отношения.Консултацията покриваше всички правни аспекти на отдаването под наем, изготвяне на съответната документация и водене на преговорите.

- Представляваме Black Sea Properties в гражданско дело относно отмяна на собственост, където заинтересуваните лица са повече от 15.

Несъстоятелност и дружествено преструктуриране

Адвокатско дружество „Пенев” е водещо в областта на производствата по несъстоятелност и преструктуриране. Имаме дълъг и доказано успешен опит в приключени преструктурирания, които изискваха консултиране и договаряне на сложна документация по преструктуриране. Нашите юристи също така анализират, подготвят и завеждат искове за несъстоятелност срещу неплатежноспособни дружества.

Административни дела

Притежаваме доказан опит в представителство на клиенти пред административни органи като Комисията за защита на конкуренцията, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисията по финансов надзор и административните съдилища.

- Представляваме Lewis Charles Sofia Property Fund пред административен съд в процес по обжалване на акт за данъчно дело за прихващане на възстановен ДДС, издаден от Националната агенция по приходи на стойност надвишаваща 100,000 евро.