Сливания и придобивания.Корпоративно право/ Търговско право

Практиката на адвокатско дружество „Пенев” в областта на сливанията, придобиванията и корпоративното право се фокусира върху предоставянето на иновативни правни консултации и решения, в чието предоставяне участието на партньор от дружеството е неизменно. Нашият екип съчетава правни умения, креативност и практически бизнес опит, натрупан през годините в процеса на консултиране и реализиране на някои от най-значителните сделки на пазара.

Клиентското ни портфолио включва водещи компании от световен бизнес мащаб, новоосновани и развиващи се компании, опериращи в редица индустриални сектори като телекомуникации и медии, интелектуална собственост, фармацевтика, възобновяема енергия, текстилно производство и дистрибуция, недвижими имоти и инфраструктура, железопътен и въздушен транспорт. Ние сме активно ангажирани в предоставяне на консултации на сливания, придобивания, учредяването на съвместни предприятия, данъчно структуриране, данъчно планиране с акцент върху корпоративното структуриране след настъпилите промени в икономическата среда. Основната ни цел е да договаряме, структурираме и реализираме бизнес сделките на нашите клиенти по рентабилен начин, като им помагаме да посрещнат новите предизвикателства на пазара.

Наши клиенти в тази област от практиката сa: AT&T Global Network Services Corporation, Inditex S.A. Group - ZARA Bulgaria, Bershka Bulgaria, Stradivarius Bulgaria, Pull&Bear Bulgaria, Oysho Bulgaria, Lewis Charles Sofia Property Fund Bulgaria EOOD, The Walt Disney Company, Antenna, Heitmannnn, Кремиковци АД, Standard Commercial Tobacco Inc., Bridgepoint (UK), Coca Cola, Lenovo, Shell International London, IMS AG Switzerland, Phalkan Pfife Capital US, International Estate Development S.A., IBC Verwaltungsgesellschaft mbH, Pantel International AG (новото име на Invitel), Finis Inc., Intergolf Inc., Statkraft Markets GmbH, Shell, King pharmaceuticals, Tishmann International Management Limited (UK), Kodak Polychrome Graphics (KPG), ХИТ хипермаркет, МЕТРО кеш енд кери, EATON Industries (новото име на Moeller Electric)и много други.

Някои от основните моменти в професионалния ни опит в тази сфера включват:

Учредяване на дружества

предоставяне на правни консултации във връзка с учредяване на дружества и тяхната реорганизация; права на акционери; дружествена отговорност и отговорност на акционерите, както и управление на дружества. Нашият екип подпомага успешно протичащи търговски сделки както на национално, така и на международно ниво. Изготвянето на правна документация за успешно сключване на национални и международни споразумения във всички сфери на бизнеса е само малка част от професионалното ни портфолио.

Адвокатско дружество „Пенев” представлява глобални компании като AT & T Corp. и SAP AG, като им е оказвало правна помощ в учредяването на дружества на българския пазар, включително и чрез създаване на съвместни дружества с местни компании, които са както частни, така и държавни; изцяло притежавани дъщерни дружества; клонове; представителства на чужди компании.

Сред клиентите, на които сме предоставяли правни услуги, е МЕТРО Кеш & Кери България във връзка с регистрирането на българско дружество и изграждането на големи търговски обекти, както и Eaton Industries, които консултирахме при установяването и започването на дейност в България и на които продължаваме да предоставяме текущи консултации по данъчно и търговско право.

Корпоративно управление

Успешно реализираме различни вътрешни процеси, политики и решения, които оказват ефект върху начина, по които едно дружество се ръководи и контролира. Това включва предоставяне на консултации при вземане на решения, издаване на временни удостоверения на акционери, надзор и счетоводни услуги и др.

Сред клиентите ни са Люис Чарлс София Пропърти Фънд Бъгария, САП България, Pantel International AG (новото име на Invitel International AG), Eaton Industries и много други, на които сме предоставяли услуги по изготвяне и подписване на различни документи за управление на дружеството, както и представителство на заседания, представителство пред институции и др.

Производство по несъстоятелност, ликвидация и прекратяване на дружество

Екипът ни има опит в производства по несъстоятелност, включващо, наред с други дейности, водене на извънсъдебни преговори и сключване на споразумения, назначаване на синдик и процесуално представителство. Представляваме клиенти от различни бизнес области в производства по доброволна или задължителна ликвидация, прекратяване на дружества, като във всички случаи се стремим да предоставим бизнес ориентиран и прагматичен съвет.

В момента водим няколко производства по несъстоятелност срещу контрагенти на нашите клиенти САП-България и The Walt Disney Company. Също така оказваме правна помощ на Йорк България Инвестмънтс при тяхната ликвидация.

Общи въпроси по търговско право

Нашите адвокати консултират клиенти по различни въпроси в областта на търговското право, което включва учредяване на еднолични и други дружествени форми; водене на преговори за сключване на договори, тяхното изпълнение и прекратяване, както и общи въпроси на търговското право.

Опитът ни включва:

- Водене на преговорите, изготвяне и сключване на договори за наем за търговски площи в големи търговски центрове като Сердика Център, Мол Карфур Цариградско шосе, Гранд Мол Варна, Галерия Стара Загора за членовете на Inditex Group както и доверителна работа за тях;

- Съдействие на AT& в трансгранично споразумение за новация на договори за предоставяне на мобилни електронни съобщителни услуги, договори за услуги по пренос на данни и PSTN услуги. Нашата работа в този аспект включваше водене на преговори с два от телекомуникационните оператори в България, консултиране по въпросите за новацията като понятие в българското право и работа след приключване на сделката.

- Предоставяли сме текущи правни консултации на Statkraft Markets GmbH относно дейността им в България, което включва широк спектър от услуги – регулярни консултации по търговски въпроси, отношения с регулаторни органи, контрагенти, и др.

- Предоставяли сме консултации на Загорка АД (Хейникен груп)по общи търговски и корпоративни въпроси. Също така ги представляваме пред Комисията за защита на конкуренцията във връзка с рекламната и промоционална кампания на дружеството.

Бизнес и финансово преструктуриране

Адвокатско дружество „Пенев” има опит с различни модели за бизнес и финансово преструктуриране - като конвертиране на дълг в дялов капитал, погасителни планове, реорганизация на финансови активи и пасиви, като по този начин създаваме оптимално добра финансова среда за нашите клиенти.

Във връзка с това представляваме компании като Black Sea Properties, Ви Ти Дивелъпмънтс, Residential Properties Bulgaria, Маунтин Ризортс, City Estates, Estates Investments, Bankya Estates в сделки по конвертиране на дълг в дялов капитал.

Права на съдружници/ акционери

Представляваме клиенти в събрания на акционери/съдружници, като упражняваме от тяхно име правото им на глас,както и правата им на акционери/съдружници. Упражняваме от името на IBC Verwaltungsgesellschaft GmbH, Люис Чарлс София Пропърти Фънд България правата им като съдружници, което включва, наред с други дейности, свикване на общо събрание, представителство пред общо събрание, гласуване и оспорване на решения на другите съдружниците.

Споразумения и спорове между акционери/ съдружници

Работим по различни въпроси, свързани със състава на дружествата, правото на собствениците на контрол, разпределяне на дивиденти, ликвидация и прекратяване, права на акционерите, както и други въпроси, които са свързани с договори и спорове между акционери/съдружници.

Опитът ни включва предоставяне на правни консултации по възможни сценарии за създаване на дружество със специална инвестиционна цел, което да включва следните акционери: Атика Медия България ЕООД (местният издател на сп. „Плейбой” и „Грация”), Балкан Нюз Корпорейшън ЕАД и месна българска рекламна и медийна агенция. Също така сме предоставяли компетентно правно становище относно споразумение на акционерите (което включва и опции за придобиване, права, свързани с привилегировани акции, права на миноритарния акционер Балкан Нюз Корпорейшън и други свързани въпроси) и управленската структура на новото дружество.

Данъчно планиране и структуриране

За да гарантират данъчна ефективност и спазване на данъчни закони, нашите адвокати дават правно становище по данъчно структуриране и планиране на предварителен етап на сделката.Ние предлагаме практични решения на данъчни въпроси, които да отразяват идеите на нашите клиенти, както и техните пазарни цели.

- Консултираме Finnis Inc.по търговски, регулаторни, данъчни и трудовоправни въпроси свързани с тяхната дейност в България, което включва наред с други дейности и правна помощ и представителство свързани с промени в дружеството, търговски договори, спазване на данъчното законодателство, място на стопанска дейност и избягване на двойно данъчно облагане.

- Опитът ни включва и консултиране на група от финансови институции относно документи по сделка във връзка с 325 милиона евро обезпечени книжа издадени от Bulgaria Steel Finance B.V. и гарантирани от Кремиковци АД.

Дялов капитал и venture капитал

Нашите адвокати предоставят широка гама от правни услуги на местни и международни компании по всички аспекти на формиране на частен капиталов фонд, както и по сделки, свързани с тях. Имаме опит в създаването на бързи, ефективни и работещи стратегии за успешно и ефективно сключване на сделки.

- Сред нашите представителни сделки е и основополагащата за българския капиталов пазар,сделка, а именно консултиране на основен инвеститор при придобиването на портфолио от държавни облигация за сума, надвишаваща 1 милион евро. Нашата работа включваше структуриране на сделката, изготвяне на съответната документация, правно представителство, координиране на сделката с трети лице- инвестиционни посредници.

- Консултирали сме Deutsche Bank AG по въпроси, свързани със структурно финансиране, деривативии leverage.

Търговски сделки

Консултиране на доставчици и клиенти относно широк кръг от търговски споразумения в различни сектори като телекомуникации и медии, информационни технологии, енергетика, фармацевтична промишленост, текстилно производство и дистрибуция, недвижими имоти и инфраструктура, транспорт и други. Нашите представителни сделки включват:

- Предоставяне на правни консултации на Intergolf Inc., една от водещите компании за строителство на голф игрища в света, във връзка с тяхното установяване в България. Нашата работа включваше регистрация на българско дъщерно дружество, изготвяне и сключване на различни договори, обща търговско правна помощ и връзка със съответните регулаторни органи.

- Консултирали сме Shell във връзка с пакетна сделка по продажба на техния бизнес с газ станции в България. Нашата работа включва договаряне на споразумения, предоставяне на правни консултации по корпоративни въпроси и връзка със съответните регулаторни органи, структуриране на сделката както и правен анализ във връзка със сливанията и продобиванията, както и други форми на корпоративна и финансова реорганизация.

Структуриране на сделки и правен анализ във връзка със сливания и придобивания и други форми на корпоративна и финансова реорганизация

Нашите адвокати имат дългогодишен опит в изготвянето на комплексни правни анализи и оценка на бизнес предложения, както и идентификация на потенциални правни проблеми в дадена сделка. В процеса на работа отчитаме спецификата и целите на конкретната бизнес сфера и се стремим да минимизираме риска и да го управляваме ефективно.

- Нашият дългогодишен опит включва представителство на група облигационери при изготвянето на правен анализ на Кремиковци АД.

- Представителство на Bridgepoint (Великобритания)при изготвянето направен анализ на Джетфайнънс АД.

- Представителство на Enel S.p.A. в различни тръжни процедури, правни анализи и дейности след сключване на сделката при тяхното участие в процедури при придобиване на ТЕЦ-ове във Варна и Русе.

Договори за покупко-продажба и други документи по сделка

Адвокатско дружество „Пенев” предоставя правна помощ и представителство при договарянето и документирането на покупко-продажба на бизнес, формиране на съвместни предприятия и други алтернативни форми на партньорство.

- Опитът ни включва предоставяне на пълен спектър от правни услуги на българските дружества на International Estate Development S.A., което включва договаряне и изготвяне на сложни договори за покупко-продажба, спазване на данъчно законодателство, увеличение на капитал чрез апортни вноски и услуги във връзка с недвижими имоти.

- Консултирали сме IBC Verwaltungsgesellschaft GmbH във връзка с планирана сделка за покупко-продажба, чиято стойност надвишава 250,000 евро,с една от водещите български компании за производство и продажба на минерална вода. Проектът обхващаше структуриране на сделката, изготвяне на документация, договаряне с потенциални купувачи и ръководене на допълнителна правна и административна работа.

Представителство в процедури за разрешение на сливания

Консултираме и представляваме клиенти при сливания и придобивания, получаване на разрешения от Комисията за защита на конкуренцията, както и по въпроси след приключване на сделката.

- Предоставяли сме правен съвет на Antenna при продажбата на втория по рейтинг телевизионен канал Нова телевизия на Modern Times Group, като консултацията обхваща всички аспекти на сделката, включително, но не само, спазване на нормите на конкурентното право, регулаторни въпроси, корпоративно право, както и търговски аспекти на сделката.

- Представлявахме базирания в САЩ фонд Heitmanв сделка по придобиване на стойност 112 милиона евро, която обхваща всички регулаторни, корпоративни и търговски аспекти на сделката.

- Представителство на група акционери в изготвянето на правен анализ на Кремиковци АД.

- Предоставихме правни консултации по въпроси в сферата на корпоративно и данъчно право на Standard Commercial Tobacco Inc при тяхното установяване на българския пазар и сливането им с Dimon, да създадат най-голямата компания за обработка на тютюневи листа в света.

- Представителство на Bridgepoint (Великобритания) в правен анализ на Джетфайнънс АД.

- Представлявахме AT&T Corp.при сливането им в световен мащаб с SBC Communications Inc.; представлявахме Coca Cola при придобиването на компанията за бутилиране на минерална вода Банкя; представлявахме Lenovo при придобиването на компютърния бизнес на IBM; представлявахме Shell International London при мащабна международна сделка във връзка с бизнеса с газ станции; предоставихме правна консултация на IMS AGпри придобиването на фармацефточно-софтуерния бизнес, развит от българското дъщерно дружество на MIS Consulting – Joint Stock Company (Унгария), предоставяне на правни консултации на Phalkan Pfife Capital (САЩ) при придобиването на LPG бизнеса от дистрибутор.