Чуждестранни инвестиции, приватизация и публично-частно партньорство

Адвокатско дружество „Пенев” има репутацията на един от лидерите в сферата на чуждестранните инвестиции, приватизацията и публично-частното партньорство. Предоставяме консултации на търговци и инвеститори във връзка с извършвани и/или планирани транснационални инвестиции и ги направляваме през тънкостите по процедурите за чуждестранните инвестиции. Адвокатите в Адвокатско дружество ПЕНЕВ са способни да отговорят на индивидуалните изисквания на чуждестранните инвеститори, стъпващи на българския пазар или развиващи своята дейност в България. Адвокатско дружество ПЕНЕВ е активно ангажирано в няколко от най-големите приватизационни проекти в България. Едновременно с опита от първа ръка в приватизацията нашите адвокати имат съответстващия опит в областта на частното финансиране на публична инфраструктура.

Клиентите ни в тази сфера включват AT&T Global Network Services Corp., Fraport AG, York Capital Management, Bavaria Film GmbH, Morgan Stanley, Charlemagne Capital Limited U.K. and Warburg Pinkus, Vivendi, Berliner Wasser Betriebe and Marubeni, TEPCO/Mizuho Bank (Japan), Eliniki Tehnodomiki, T.O.E. London, J.V.P. Bulgaria, Digital Axis Ltd., Helinvest Bulgaria Ltd., Sisecam Group (Turkey), Letterstone Plc., Helinvest Bulgaria Ltd., Koç Holding, (Turkey) and Turk Telecom (Turkey), Berliner Wasser Betriebe, Titan Cement Company, Deutsche Telekom AG, METRO Cash & Carry Bulgaria Ltd. и много други.

Нашата практика в областта включва:

Структуриране и правна консултация при чуждестранни инвестиции

Юристите от Адвокатско дружество „Пенев” имат дългогодишен опит в идентифицирането и определянето на същността по отношение на конкретни въпроси и бизнес цели на клиентите и предоставят ефективна и навременна цялостна правна консултация в една сделка.

- Представляваме водещ английски инвеститор в проект, свързан с доставка на биомаса в България, като го консултираме също така по регулаторни, търговски и корпоративни въпроси и изготвяме съответната документация.

- Консултирахме Heitman Real Estate Investment Management във връзка с проект на стойност 10 милиона евро за изграждане на търговски обекти.

- Представлявахме Mitsubishi в проект за възобновяема енергия в България. Работата по проекта включваше изготвяне и договаряне на договорите за доставка и инсталация на вятърни турбини, договори за поддръжка, както и представителство пред държавни органи и частни лица.

- Представлявахме Black Sea Properties във връзка с голям проект свързан със закупуването на земя и получаването на съответните разрешения от общинските и държавни органи по строителство и надзор.

Обществени поръчки, концесии и въпроси, свързани с публично-частно партньорство, които възникват в контекста на националното и европейско законодателство

Юристите от Адвокатско дружество „Пенев” се стремят да предоставят винаги практични и ориентирани към бизнеса решения. Консултираме клиенти по въпроси, свързани с обществените поръчки, концесиите, публично-частно партньорство и им помагаме да структурират сделката по начин, който най-точно отговаря на техните нужди. През всичките години професионална дейност сме изготвили множество правни анализи, чиято цел е точно да определят необходимостта от прилагане на правилата за обществени поръчки и/или концесии към предвижданата сделка.

- В периода 1997-2007 бяхме ексклузивен правен консултант на Делегацията на Европейската комисия в България в България (от 2007 България е пълноправен член на ЕС и представителството на Комисията се трансформира в информационен офис). В тази връзка сме развили специфични и задълбочени познания и опит по всички въпроси свързани с финансиране на различни програми, хармонизация на местното законодателство и приложимост на европейските норми и разпоредби.

- Консултирахме Fraport AG при участието им в процедура за отдаване на концесия на две български летища – в Бургас и във Варна, като участвахме в преговорите, изготвянето и подписването на различни корпоративни документи, споразумение между акционери и изготвяне на устав.

- Консултирахме ŞİŞECAM Group, един от най-големите производители на стъкло в Европа, при тяхната инвестиция от 150 милиона долара в България. В проекта се включваше и получаване на концесия за рудодобив и изграждането на фабрика за производство на плоско стъкло в България. Този проект и до днес е най-големият инвестиционен проект „на зелено” в България

- Консултиране на най-големият участник в процедура за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация за град София на стойност 200 млн.щ.долара – консорциум между Vivendi, Berliner Wasser Betriebe и Marubeni.

Структуриране на проекти (вкл. данъчна консултация)

Предлагаме цялостна, ефективна и креативна правна консултация на нашите клиенти, които са в процес на разработване на проекти.Нашите юристи имат безпрецедентен опит в успешното приключване на проекти независимо от етапа им на развитие.

Изготвяне на тръжна документация и документация по сделка

Оказваме съдействие на нашите клиенти във връзка с регулаторни въпроси, свързани с обществени поръчки, както и по въпросите относно спазване на приложимото законодателство в тази област, което включва също така изготвяне на тръжна документация и документи за кандидатстване за евро фондове и друга необходима документация.

Представителство пред държавни и общински власти и частни лица във връзка с обществени поръчки, концесии, инфраструктура и публично-частно партньорство

Нашите юристи имат дългогодишен опит в представителството на клиенти пред държавни и общински власти и частни лица във връзка с обществени поръчки, концесии, инфраструктура и публично-частно партньорство.

- Консултирахме ABN Amro (Великобритания) при участието им в търг, организиран от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси на България, за консултант по приватизацията на електроразпределителните дружества в България.

Оспорване на решения на възлагащите органи пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния Административен Съд

Притежаваме дългогодишен опит в съдебните спорове и обжалването на резултати от търгове и тръжни процедури пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Консултации по изпълнение на договори за обществени поръчки, договори за концесии и инфраструктура, както и договори за публично-частно партньорство

Предоставяме правни консултации на всяка стъпка от изпълнението на договор за обществени поръчки, договор за концесии и инфраструктура, което включва също така договаряне и изготвяне на тръжна документация.